Buveinių direktyvos įgyvendinimas

 

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos yra pagrindinis visos Europos natūralių buveinių ir gyvūnijos bei augalijos apsaugos instrumentas. Jos tikslas skatinti biologinės įvairovės palaikymą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, kultūrinius ir regioninius reikalavimus, prisidėti prie bendro subalansuotos plėtros siekio; išlaikyti biologinę įvairovę, o tam tikrais atvejais palaikyti ar netgi skatinti žmogaus veiklą.Vadovaujantis direktyva, turi būti steigiamos specialios saugomos teritorijos, kurios kartu su paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis sudaro bendrą Natura 2000 tinklą. Buveinių direktyva siekiama užtikrinti tinkamą rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklę, skatinant ar palaikant tinkamas veiklas. Susipažinti su autentišku direktyvos vertimu galima Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų bazėje:

http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=15502&p_query=&p_tr2=2

 

Direktyvos priedai buvo keičiami į Europos Sąjungą įstojus Lietuvai kartu su kitomis 9 valstybėmis bei Bulgarijai ir Rumunijai. Direktyvos priedų pakeitimai buvo paskelbti:

http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=51939

 

Gamtinės buveinės visose valstybėse narėse identifikuojamos vadovaujantis bendru Europos Komisijos parengtu Europos Sąjungos Buveinių interpretavimo vadovu: (žr. teksto pabaigoje priedą "Buveinių interpretavimo vadovas").

 

2002 m. Buveinių komitetas, sudarytas Buveinių direktyvos (92/43/EEB) įgyvendinimo klausimams spręsti, subūrė darbo grupę į Buveinių direktyvos IV priedą įtrauktų gyvūnų rūšių griežtos apsaugos klausimams spręsti. Pagrindinis darbo grupės tikslas buvo prisidėti prie Buveinių direktyvos 12 straipsnio teisinio aiškinimo, parengiant minėto straipsnio įgyvendinimo vadovą: (žr. teksto pabaigoje priedą "12 straipsnio įgyvendinimo vadovas").

 

Pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį kas šešeri metai valstybės narės pateikia ataskaitą apie taikytų pagal šią direktyvą priemonių įgyvendinimą. Į šią ataskaitą įtraukiama informacija apie taikytas apsaugos priemones ir tų priemonių poveikio gamtinėms buveinėms ir saugomoms rūšims įvertinimą.

 

Ataskaita rengiama pagal Europos Komisijos nustatytą formą ir reikalavimus. Ataskaitos teikiamos per internetinį ataskaitų teikimo instrumentą. Aplinkos ministerija ataskaitą apie Buveinių direktyvos įgyvendinimą už laikotarpį nuo Lietuvos įstojimo į ES iki 2006 m. pabaigos pateikė 2007-12-27. Ši ataskaita be kitos informacijos apima ir visų Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių (iš viso 54 tipai) ir gyvūnų ar augalų rūšių (iš viso 107 rūšys), įtrauktų į Buveinių direktyvos I, II, IV ir V priedus, būklės įvertinimą.

 

Susipažinti su Šalių narių pateiktomis ataskaitomis galima Europos Aplinkos Agentūros ir Europos Teminio centro biologinei įvairovei tinklalapyje:http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17

 

Šiame tinklalapyje taip pat galima peržiūrėti visas elektronines kiekvieno buveinės tipo ar rūšies užpildytą ataskaitos formą. Atliekant pateikiamas užklausas galima peržiūrėti informaciją ir pasirinkto biogeografinio regiono mastu.

 

Lietuvos pateiktą 17 straipsnio ataskaitos santrauką galima rasti:http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/ms-reports_summaries/national_sumarypdf_13/_EN_1.0_&a=d

 

Ataskaita buvo pildoma vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis „Gamtinių buveinių vertinimo, monitoringo ir ataskaitų teikimo rekomendacijomis“ (žr. teksto pabaigoje priedus "Gamtinių buveinių vertinimo, monitoringo ir ataskaitų teikimo rekomendacijų 1 dalis" ir tų pačių rekomendacijų 2 dalis).

 

Įgyvendinant ES Biologinės įvairovės išsaugojimo veiksmų planą iki ir po 2010 m. (2006 m. gegužės 22 d. Europos Komisijos komunikato „Biologinės įvairovės nykimo sustabdymas iki 2010 m. ir jos išsaugojimas ateityje“ 1 priedas), svarbu, kad 2008 metais būtų baigtas jūrinių Natura 2000 teritorijų identifikavimas, o iki 2012 metų užtikrinta tinkama šių teritorijų apsauga ir tvarkymas. Europos Komisija yra parengusi Natura 2000 tinklo įkūrimo jūrinėje aplinkoje rekomendacijas, su kuriomis galima susipažinti čia: (žr. teksto pabaigoje priedą "Natura 2000 tinklo įkūrimo jūrinėje aplinkoje rekomendacijos").

 


Priedai:


Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija