Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)

 

Pagal Paukščių direktyvos reikalavimus yra steigiamos specialios apsaugos teritorijos paukščių rūšims, išvardintoms I direktyvos priede. Lietuvoje šios teritorijos vadinamos paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis (PAST) ir yra Europos ekologinio tinklo Natura 2000 sudėtinė dalis.

 

Rūšims, kurios Europos mastu yra retos, nykstančios, paplitusios ribotame areale ir kurioms gali pakenkti tam tikri jų buveinių pokyčiai, valstybės narės turi įsteigti specialias paukščių apsaugai svarbias teritorijas (PAST). Šios rūšys išvardytos Paukščių direktyvos I priedo sąraše. Jame yra 181 Europoje gyvenanti paukščių rūšis. Lietuvoje peri 55 šiame priede minimos rūšys. Tačiau ne visoms galima įsteigti saugomas teritorijas. Kai kurios paukščių rūšys, pvz., sodinė starta, startsakalis, mažasis baublys, tapo labai retos, duomenys apie jų perėjimo vietas yra labai fragmentiški, dažniausiai atsitiktiniai. Per migracijas ir veisimosi metu Lietuvoje įvairiose vietose pastebimi gyvatėdžiai, kilnieji ereliai, sakalai keleiviai, tačiau nežinoma, ar šiuo metu jie Lietuvoje kur nors peri. PAST Lietuvoje nesteigiamos ir plačiai paplitusioms gausioms rūšims, pvz., baltiesiems gandrams. Paukščių direktyva numato ir žiemojančių, migruojančių paukščių apsaugą. PAST steigiamos ir I priede nenurodytoms migruojančioms rūšims gausiausiose jų poilsio, šėrimosi ir žiemojimo vietose.


Lietuvoje įsteigtos 84 PAST

Europos Komisijos pavedimu BirdLife International parengė PAST atrankos kriterijus. Ši visuomeninė organizacija yra direktyvos ekspertas, išvadų teikėjas ir prižiūrėtojas. Mūsų šalyje PAST preliminarų sąrašą sudarė Lietuvos ornitologų draugija (LOD), kuri 1996–2003 m. vykdė kelis paukščiams svarbių teritorijų inventorizacijos projektus. Šių ir kitų projektų duomenys išnagrinėti ir susisteminti 2004 m. Liutauro Raudonikio išleistame leidinyje „Europos sąjungos reikšmės paukščiams svarbios teritorijos Lietuvoje“. Vėliau duomenys buvo tikslinami atliekant lauko darbus per įvairius projektus, kurie buvo kaip pagalbinė priemonė Aplinkos ministerijai įgyvendinant direktyvos reikalavimus. Buvo atrinktos 84 teritorijos, 2 iš jų – jūrinės. Dauguma atrinktų teritorijų pateko į jau esantį šalies saugomų teritorijų tinklą, todėl tik 39 vietose reikėjo pradėti specialiojo planavimo procesą, kurio tikslas – parengti, suderinti ir patvirtinti šių teritorijų ribų planus, nustatyti jų apsaugos ir naudojimo reglamentus. Pagal LR saugomų teritorijų įstatymą numatyta, kad svarbiausiose paukščių apsaugai vietose pirmiausia turi būti įsteigtos nacionalinės saugomos teritorijos, kurioms vėliau Vyriausybė suteiks europinės svarbos teritorijų statusą.

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos Lietuvoje:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=368233